ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ & ....Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ

Κύρι€ Γ€νικ€ Δι€υθυντά, τα σ€βη μου.

€λαβα το θάρρος να €πικοινωνήσω μ€ σας, μ€τά την γ€νική διαπίστωση της €υρωπαϊκής €νωσης πως η €λλάδα €ίναι σ€ μ€γάλη οικονομική €υρωστία και €πομ€νως σ€ €πίπ€δα €ξαιρ€τικά €υνοϊκά και θ€τικά για αυξήσ€ις των μισθών των €ργαζομ€νων.

Σ€ αυτή τη μίζ€ρη ζωή όλοι π€ριμ€νουμ€ απ€γνωσμ€να μια κίνηση από μ€ρους σας, από μ€ρους όλων των αφ€ντικών, σχ€τικά μ€ το φλ€γον θ€μα της άδ€ιας τσ€πης μας. Γ€μίσαν€ β€ρ€σ€δια τα τ€φτ€ρια μας και μ€ίναμ€ μ€τ€ξ€ταστ€οι σκ€τοι τ€ν€κ€δ€ς. Δ€ν μας σώζουν ουτ€ οι ρ€φ€ν€δ€ς για €να τοστ. Αν€ξ€λ€γκτη κατάσταση. Βλ€π€τ€ ούτ€ το λαχ€ίο μας €π€σ€ ούτ€ το Σούπ€ρ 5 (που €π€ξ€ργαστήκαμ€ κατά γ€νική ομολογία τέλ€ια.)
Κύρι€ Γ€νικ€ €λπίζω να μη ξ€π€σ€ι το γράμμα μου και βρ€θ€ί σ€ καν€να σκουπιδοτ€ν€κ€ της €ταιρ€ίας. €πίσης €λπίζω να €χω σύντομα καλά ν€α . Αν θ€λ€τ€ μπορ€ίτ€ να κάν€τ€ τη ζωή μας, €ύκολη και… μ€ν€ξ€δ€νια.

€υχαριστώ θ€ρμά.
Δημήτρης Ξ€π€σμ€ν€δάκης
«Κολλημ€νος με την αύξηση!»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Αγαπητέ κύριε Ξεπεσμενεδάκη,

Αποκαλείτε την αναβρΟΧΙά, ευρωστία; Μα πού ζείτε; Αυτό είναι βωμολΟΧΙα. ΕκτρΟΧΙαστήκατε! Περίμενα ειλικρινά, περισσότερη ευστΟΧΙα στις παρατηρήσεις σας για την οικονομία της χώρας. Πιστεύετε ό,τι λένε οι άλλοι και ΟΧΙ ό,τι βλέπετε και ζείτε;
Ω, Θεέ μου, τι αστΟΧΙα στην κρίση σας! Είστε μαζΟΧΙστής; Τι περιμένετε να σας απαντήσω;
Κατ’ αρχήν λέτε ψέμματα, όσον αφορά τα οικονομικά σας. Έχετε πολλά!…
Και εξΟΧΙκό, και τσΟΧΙνο σακάκι, και μετΟΧΙκά κεφάλαια, τι άλλο θέλετε;
Πέσατε σε διαδΟΧΙκά σφάλματα αναφέροντας ψευδή στοιχεία, περί ρεφενέ κλπ.
Και κάτι άλλο, γιατί αυτός ο εξευτελισμός του νέου νομίσματος, του ΕΥΡΩ;
Λυπάμαι αλλά …
«Είστε κολλημένος με το πεντΟΧΙλιαρο»


Από το Γραφείο του Γενικού Διευθυντού.